Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo programa 2018–2019 mokslo metais įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442  (toliau – vidurinio ugdymo bendrosios programos);

Ugdymo turinys IIIG klasei planuojamas 37 savaitėms, IVG klasei – 33 savaitėms. Ugdymo turinys planuojamas dvejiems metams.

Mokiniai renkasi dalykų programų kursus, gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius.

Ugdymo karjerai veiklos gimnazijoje organizuojamos asmenų, atsakingų už profesinio orientavimo veiklos koordinavimą gimnazijoje (PIT vadovė) ir vykdomos dalyvaujant klasių vadovams, įvairių dalykų mokytojams, socialiniam pedagogui, gimnazijos psichologui.

Į kūno kultūros turinį integruojamos: Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159, ir Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. ISAK-820/IV-208.

Dalykų programas, dalykų programų kursus, modulius mokinys renkasi IIG klasėje ir iki birželio 1 d. klasės vadovui pateikia individualų nustatytos formos ugdymosi planą.

Mokinį konsultuoja ir susidaryti individualų ugdymosi planą dvejiems mokslo metams padeda direktoriaus įsakymu paskirtas konsultantas.

III G klasės ugdymo planas pdf

IV G  klasės ugdymo planas pdf

Kurso keitimo tvarka pdf

Vidurinio ugdymo įgyvendinimo gimnazijoje tvarkos aprašaspdf

Save

Comments are closed.