Informavimo tvarka

Informavimo tvarka

Gimnazijos mokinių tėvams informacija, susijusi su Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos bei gimnazijos vykdoma švietimo politika, gali būti teikiama:
1.1.  gimnazijos tėvų susirinkimuose;
1.2.  klasės tėvų susirinkimuose;
1.3.  gimnazijos sieniniuose stenduose;
1.4.  gimnazijos interneto svetainėje;
1.5.  el. dienyne TAMO

Galimos bendradarbiavimo su tėvais formos:
2.1.  tėvų susirinkimai;
2.2.  tėvų švietimas;
2.3.  mokinių lankymas;
2.4.  informacijos sklaida;
2.5.  bendradarbiavimas ugdant;
2.6.  susirašinėjimas;
2.7.  individualus darbas;
2.8.  pedagoginė konsultacija;

Tėvų susirinkimai organizuojami:
3.1.  bendras gimnazijos mokinių tėvų susirinkimas organizuojamas 2 kartus per metus;
3.2.  klasių tėvų susirinkimus klasių auklėtojai organizuoja pagal poreikį (2 susirinkimai per metus privalomi);
3.3.  administracija organizuoja papildomai susirinkimus IIG ir IVG klasių (dėl supažindinimo su pagrindinio ugdymo ir brandos egzaminų organizavimo bei vykdymo tvarka) mokinių tėvams ir mokiniams.

Tėvų informavimas apie vaikų mokymąsi ir lankomumą:
Klasės auklėtojas:

4.1. informuoja apie vaikų mokymąsi ir lankomumą vieną kartą per mėnesį tėvus;

4.2. likus mėnesiui iki trimestro pabaigos, žodžiu informuoja auklėtinių tėvus apie signalinius trimestro įvertinimus;

4.3. pasibaigus trimestrui tėvams pateikia informaciją apie trimestro ugdymo(si), lankomumo rezultatus;

Tėvams, neturintiems prieigos prie Tamo, kiekvieną mėnesį atspausdina mokinio pasiekimų ataskaitas;

4.4. informuoja auklėtinių tėvus apie renginius, susirinkimus ar kitą veiklą, kurioje jie  turėtų dalyvauti;

4.5. tėvų ir klasės auklėtojo susitarimu įvairią informaciją teikia naudodamasis elektroniniu dienynu, kontaktiniu tėvų elektroniniu paštu, mobiliuoju telefonu.

Socialinis pedagogas:

4.6. informuoja apie iškilusias problemas tėvus (globėjus/rūpintojus) individualiai pagal poreikį telefonu;

4.7. esant reikalui tėvus kviečia į mokyklą pokalbiams dėl problemų susijusių su mokinių mokymusi ar elgesiu;

Specialusis pedagogas-logopedas:

4.8. informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) individualiai pagal poreikį dėl mokinių įvertinimo siekiant pritaikyti ugdymo turinį;

4.9. esant reikalui individualiai informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus)  pritaikyto ugdymo turinio įsisavinimo procesą, teigiamus (neigiamus) pokyčius.

Informacija, susijusi su ugdymo proceso organizavimu, gimnazijos veikla, tėvams teikiama:
5.1.  gimnazijos laikraštyje „Itaka“;
5.2.  informaciniuose stenduose (bibliotekoje, klasėse, koridoriuose);
5.3.  gimnazijos internetinėje svetainėje;
5.4.  tėvų susirinkimų metu;
5.5.  atvirų durų dienomis;
5.7.  el. dienyne TAMO

Informacija, susijusi su mokytojų tarybos nutarimais, kai dėl mokinio mokymosi ar elgesio problemų priimami svarbūs nutarimai ( griežti papeikimai, įspėjimas dėl pašalinimo ar pašalinimas iš gimnazijos) teikiama raštu.

Visais kitais atvejais informacija teikiama Lietuvos respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

Mokytojai, klasių auklėtojai, informuodami tėvus įvairiais klausimais, susijusiais su jų vaiku, turi teisę naudotis bet kuriomis ryšio priemonėmis, esančiomis gimnazijoje.

Klasės auklėtojai atsako už savalaikį informacijos pateikimą tėvams.

Comments are closed.