Pagrindinis ugdymas

Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą 2018 – 2019 m. m. vadovaujasi  Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442  „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1309 ,,Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos).

Pagrindinio ugdymo programos klasių ugdymo turinys planuojamas 37 savaitėms.

Pagrindinio ugdymo lentelė:

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas pdf

Save

Comments are closed.