Ugdymas karjerai

Karjeros koordinatorė Natalja Chochlačiovaugdkar
el. paštas 
kostkospit@gmail.com, tel. (8 5) 258 6266

PIT grupė 

Natalja Chochlačiova, gimnazijos bibliotekininkė, karjeros koordinatorė;
Ana Jankovska, dir. pav. ugdymui;
Irena Macevič, vyr. socialinė pedagogė;
Irina Krištapovič, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, IIIG klasės auklėtoja;
Gelena Šneiderienė, matematikos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, IVG klasės auklėtoja.

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. Viena svarbiausių projekto veiklų – bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir įdiegimas. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos mokymo programos ir metodinės priemonės švietimo pagalbos specialistams.

Ugdymo karjerai mokykloje tikslas – sudaryti mokiniams sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, padėti sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, aktyviai kurti savo karjerą.

Karjeros paslaugos apima:

 • ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
 • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
 • karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

 Karjeros koordinatoriaus veikla

 • Kaupiama informacinė literatūra  apie studijas šalies ir Europos aukštosiose mokyklose (kolegijose ir universitetuose), įgyjamas kvalifikacijas, mokymo ir studijų programas, mokymo ir studijų trukmę, konkursus, stojimo sąlygas, priėmimo taisykles ir pan.
 • Supažindinama su profesijomis, tolesnio mokymosi sistema šalyje.
 • Teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas bei supažindinama su studijų programomis.
 • Informuojama Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo klausimais (LAMA BPO).
 • Teikiama pagalba planuojant individualius karjeros žingsnius.
 • Teikiamos  konsultacijos rengiant individualius ugdymo planus ir juos derinant su tolesnio mokymosi galimybėmis.
 • Organizuojamos ekskursijos į aukštąsias mokyklas, studijų mugę, Litexpo parodas.
 • Atliekami testai, leidžiantys geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.

Karjeros koordinatorės darbo laikas:

* laikas, kai mokiniai gali konsultuotis individualiai ir grupėmis.

Pastaba. Informacija tėvams teikiama karjeros koordinatorės darbo laiku bei nuotoliniu būdu ( kostkospit@gmail.com).

Pagrindiniai dokumentai:

• Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314

• Ugdymo Karjerai programa mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir profesinio mokymo programą”(2012 m, Vilnius).

NAUDINGOS NUORODOS:

PROFESIJOS PASIRINKIMO TESTAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

ASMENYBĖS KRYPTINGUMO TESTAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

KOMUNIKACINIŲ-ORGANIZACINIŲ POLINKIŲ ĮVERTINIMO TESTAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.aikos.smm.lt
http://www.lamabpo.lt/
http://www.skvc.lt/
http://www.kurstoti.lt/
http://www.kurstudijuoti.lt/

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle
http://baluskaiciuokle.lt/

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

STUDIJOS UŽSIENYJE

http://eac.osf.lt
http://www.kastu.lt/
http://kalba.lt/

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

http://www.europass.lt/cv

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

http://www.buk-savanoriu.lt/
http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/
http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai
http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba

APIE UGDYMĄ KARJERAI:

http://www.mukis.lt/
http://kps.lmitkc.lt/
http://www.euroguidance.lt/
http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/isidarbinimo_galimybiu_barometras.aspx

 

Comments are closed.