Regulamin zachowania się

Mokinio teisės, pareigos ir atsakomybė

Mokinys turi teisę:

 • į nemokamą mokymą;
 • į religijos, žodžio, minties, sąžinės laisvę;
 • mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius bei savarankiškai įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;
 • gauti geros kokybės švietimą;
 • pasirinkti formaliojo švietimo programas, papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas;
 • sulaukus 14 m. savarankiškai apsispręsti dėl dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) krypties;
 • gauti socialinę pagalbą, jei socialinės pagalbos mokiniui negali suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje,      turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;
 • gauti visapusišką informaciją;
 • į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
 • dalyvauti mokyklos savivaldos grupėse – moksleivių ir mokyklos taryboje;
 • įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
 • naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo nustatytomis teisėmis;
 • sukakus 16 metų, apsispręsti dėl tolesnio mokymosi būdų;
 • į poilsį ir kultūringą laisvalaikį, atitinkantį amžių ir sveikatą;
 • burtis į sąjungas, nepolitines visuomenines organizacijas, judėjimus, dalyvauti susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
 • nustatyta tvarka naudotis vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto sale;
 • esant reikalui ir galimybėms, gauti nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka.

 Mokinio pareigos:

 

 • Sudarius mokymo sutartį, mokinys privalo laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
 • Laikytis etiketo, pagarbiai elgtis bendraujant su mokytojais, tėvais, vyresniais žmonėmis.
 • Mokytis iki 16 metų.
 • Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinės mokyklos nuostatų, mokyklos savivaldos institucijų nutarimų.
 • Tausoti mokyklos turtą, mokykloje ir už jos ribų laikytis priimtų elgesio normų.
 • Dalyvauti mokykloje organizuojamuose žinių patikrinimuose (testuose, bandomuosiuose egzaminuose) ir sąžiningai atlikti skirtas užduotis; nepageidaujantis dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose ar bandomuosiuose brandos egzaminuose turi pateikti raštišką tėvų sutikimą.
 • Sąžiningai būdėti mokykloje.
 • Kiekvienas mokinys privalo stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo gabumus.
 • Mokiniai, pateikia mokytojui pažymių knygelę įvertinimams įrašyti, o savaitės pabaigoje – tėvams (globėjams) pasirašyti.
 • Mokiniai turi dėvėti tvarkingą aprangą arba mokyklinę uniformą.
 • Mobiliaisiais telefonais pamokų, užsiėmimų ir renginių metu naudotis draudžiama.
 • Mokinys turi tausoti vadovėlius ir bibliotekos knygas. Už pamestus ar sugadintus vadovėlius ir kitas knygas mokinys turi atlyginti bibliotekai nustatyta tvarka.
 • Laikytis bendrabūvio normų pertraukų, renginių, išvykų metu, padėti adaptuotis specialiųjų poreikių mokiniams ir naujai atvykusiems į mokyklą mokiniams.
 • Mokytojai ir mokiniai mokosi bendravimo kultūros. Mokinių ir mokytojų santykiai grindžiami humanizmu ir demokratiškumu, įsitikinimų ir pažiūrų tolerancija.
 • Siekia mokytis išvengti seksualinės prievartos ir išnaudojimo, nevartoti kvaišalų ir nerūkyti.
 • Pertraukų metu mokiniai ilsisi nepažeisdami vieni kitų interesų.
 • Nuskambėjus skambučiui į pamoką, kiekvienas mokinys sėda į savo vietą. Pamokos metu iš klasės ar kabineto išeiti galima tik leidus mokytojui.
 • Savo vietą klasėje kiekvienas mokinys prižiūri pats. Radęs sugadintą inventorių, tuoj pat praneša mokytojui. Kitais atvejais, už sugadintą inventorių atsako pats mokinys (sutvarko arba atlygina materialinę žalą).
 • Dėl ligos praleidęs pamokas, mokinys pateikia klasės auklėtojui medicininę pažymą; ne ilgiau tris dienas neatvykęs į mokyklą, mokinys praleistas pamokas privalo pateisinti pateikęs tėvų (ar globėjo) raštelį.
 • Pavalgę valgykloje, indus mokiniai nusineša patys. Nemokamas maitinimas vykdomas pagal nustatytą grafiką.
 • Paltus ir striukes užsiėmimų metu mokiniai palieka saugoti rūbinėse. Rūbų apsaugą užtikrina rūbininkas.
 • Į ekskursijas mokiniai vyksta tik lydimi mokytojo. Lydintis mokytojas privalo gauti direktoriaus leidimą ir instruktuoti mokinius.
 • Mokiniams patiems organizuoti renginius mokykloje po pamokų be leidimo draudžiama.
 • Mokiniams gali būti pareikšta padėka, už jų mokymosi ir popamokinės veiklos pasiekimus, nepriekaištingą lankomumą.

 Mokinių atsakomybė už vidaus taisyklių pažeidimą:

Mokiniai gali būti baudžiami:

 1. pastaba (už nedidelius mokyklos darbo tvarkos pažeidimus);
 2. papeikimus (už sistemingą reikalavimų pažeidimą);
 3. svarstymu mokinių, mokytojų ar mokyklos taryboje (už grubius elgesio normų pažeidimus);
 4. šalinimu iš mokyklos (už ypatingai grubius nusižengimus).

 Mokinių saugos ir sveikatos bendrosios taisyklės kabinetuose:

 • Pradėdami darbą, mokiniai turi nuimti visus nereikalingus daiktus. Darbo vieta turi būti tvarkinga.
 • Būti punktualūs.
 • Būti drausmingi, dėmesingi, atsargūs, netriukšmauti, tiksliai vykdyti mokytojo nurodymus.
 • Neliesti elektros jungiklių ir kitų prietaisų.
 • Nedarinėti langų.
 • Nepersisverti per langus.
 • Nesigrumti prie durų.
 • Pertraukų metu išeiti iš kabineto. Kabinetas užrakinamas.
 • Aštrius, smailius daiktus naudoti tik pagal paskirtį ir tik mokytojui leidus.
 • Negadinti kabinete esančio inventoriaus ir priemonių.
 • Išsipylus skysčiui ant grindų, tuojau pat jį išvalyti.
 • Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant pranešti mokytojui, suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam (pagal galimybes ir pirminį įvertinimą).
 • Gaisro, stichinės nelaimės atveju evakuotis evakuacijos plane nurodytomis kryptimis.

Comments are closed.