Uczęszczanie

Pamokų lankomumo apskaita ir mokyklos nelankymo prevencija

 • Mokinys – atsakingas už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas pateikimą klasės auklėtojui.
 • Dalyko mokytojai – atsakingi už mokomojo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą ir apskaitą.
 • Klasės auklėtojai – atsakingi už bendrą klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitą ir tėvų informavimą apie jos rezultatus. Imasi atitinkamų priemonių spręsti auklėtinių mokyklos lankomumo problemas.
 • Socialinė pedagogė – palaikydama ryšius su mokyklos administracija ir kitomis institucijomis aiškinasi, vertina ir sprendžia nelankančių mokyklos mokinių tokio elgesio priežastis, individualiai dirba su socialinių problemų turinčiu mokiniu, jo šeima.
 • Direktorės pavaduotoja ugdymui – analizuoja klasių auklėtojų, socialinės pedagogės pateiktą informaciją, teikia siūlymus direktorei bei mokytojų ir mokinių tarybai, palaiko ryšius su savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriumi ir kitomis institucijomis.
 • Direktorė – vertina pateiktą informaciją ir siūlymus, teikia prašymus, informaciją savivaldybės institucijų tarnautojams ir įspėja mokyklos nelankantį mokinį (direktoriaus įsakymu).

Lankomumo apskaita:

 • Pamokų lankomumas fiksuojamas klasių dienynuose ir klasės lankomumo sąsiuviniuose. Praleistos pamokos žymimos raide „n“, pavėlavus „p“.
 • Praleistos pamokos klasifikuojamos: dėl ligos, dėl šeimyninių priežasčių, dėl dalyvavimo renginiuose.
 • Jeigu mokinys pamokų metu dalyvauja miesto, respublikos renginiuose, pateisinančiu dokumentu laikomas direktoriaus įsakymas dėl mokinio atleidimo nuo pamokų, kuris iškabinamas mokytojų kambaryje.
 • Jeigu mokinys praleido 1-2-3 dienas dėl šeimyninių priežasčių, pateisinančiu dokumentu laikomas tėvų pasiaiškinimo raštelis klasės auklėtojo vardu.
 • Jeigu mokinys praleido daugiau negu 3 dienas dėl sveikatos būklės, pateisinančiu dokumentu laikoma gydytojo pažyma.
 • Gydytojų pažymas klasės auklėtojas deda į lankomumo kontrolės aplanką, iš kurio pažymas pasiima sveikatos priežiūros specialiste ir saugo iki mokslo metų pabaigos.
 • Kitus pateisinančius dokumentus klasės auklėtojas saugo klasės dienyne iki mokslo metų pabaigos.

 Lankomumo prevencijos priemonės:

 • Apie mokinio praleistas pamokas be pateisinamos priežasties klasės auklėtojas informuoja tėvus (telefonu) tą pačią dieną, kai gauna šią informaciją iš dalykų mokytojų.
 • Organizuojamas Prevencinio darbo grupės posėdis, kuriame dalyvauja mokinys ir klasės auklėtojas – aptariamos mokyklos nelankymo priežastys ir lankomumo perspektyvos.
 • Organizuojamas posėdis, kuriame dalyvauja mokinys su tėvais, klasės auklėtojas.
 • Mokinys, du kartus per mokslo metus svarstytas posėdyje, rekomenduojamas policijos komisariato nepilnamečių inspekcijai dėl administracinės nuobaudos tėvams skyrimo.

 

 

Comments are closed.