Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia

Cele:

1.Zadbać o prewencję w gimnazjum i o to, by dziecko w razie potrzeby otrzymało pomoc socjalną, mogło dostosować się do otoczenia, nabywało nawyki i wartości przydatne w przyszłości. Pomagać uczniom specjalnej troski (uczących się według programów dostosowanych do rozwoju ucznia).

2.Dbać o rozwój i zdrowie, zarówno psychiczne jak i fizyczne, ucznia, zapewnić poczucie bezpieczeństwa w gimnazjum.

3.Zapobiegać różnego rodzaju nałogom, starać się zmniejszać ryzyko przestępności, formować prawidłowe postawy obywatelskie, zachęcać uczniów do wykazywania inicjatywy w życiu społecznym gimnazjum, rozwijać postawę twórczą.

Zadania:

1. Zadbać o to, żeby dziecko otrzymało wykwalifikowaną pomoc pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego.

2. Udzielać fachowej konsultacji nauczycielom, rodzicom, opiekunom. Dbać o to, aby rodzice i prawni opiekunowie otrzymywali informację o zachowaniu się podopiecznych, uczęszczaniu na lekcje i omawiać problemy bieżące.

3. Udzielać nauczycielom pomocy oraz rad dotyczących metod i sposobów pracy z uczniami nieprzestrzegającymi zobowiązujących zasad, dopuszczających się przemocy, podległych nałogom, opuszczających lekcje. Starać się wyjaśnić przyczyny wyżej wymienionych naruszeń.

4. Oceniać niepowodzenia uczniów w nauce, w obcowaniu z rówieśnikami, analizować i wyjaśniać dane sytuacje, służyć pomocą i radą.

5. Organizować spotkania, które będą miały na celu promowanie zdrowego trybu życia, organizować spotkania prewencyjne.

6. Systematycznie kontrolować zachowanie się uczniów specjalnej troski oraz tych, którzy popełniają różnego rodzaju wykroczenia.

7. Zapobiegać wszelkiego rodzaju sytuacjom krytycznym w relacjach uczniów z rówieśnikami, pedagogami oraz rodzicami.

8. Współpracować, dzielić się doświadczeniem, w miarę możliwości zapoznawać rodziców i nauczycieli z nowymi metodami pracy z trudnym dzieckiem.

Szczegółowa informacja pdf

Comments are closed.