Dokumentai

<…> Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos veiklos sritį ir rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises, mokyklos veiklos organizavimą ir valdymą, mokyklos savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką. <…>

Nuostatus galite rasti čia pdf

_______________________________

 <…> Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinės mokyklos strateginio plano tikslas efektyviai organizuoti mokyklos veiklą, telkti mokyklos bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami mokyklos mokymo ir ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas mokyklos veiklos kryptis ir tikslingus prioritetus, numatyti bei planuoti mokymo kaitos pokyčius. <…>

Strateginį planą 2020-2023 m. galite rasti čia pdf

_______________________________

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos (toliau – Gimnazija) darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja visų Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, detalizuoja pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, darbo užmokesčio apskaičiavimą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, atsiskaitymo su darbuotojais terminus, nustato darbuotojų kategorijas pagal pareigybes, nurodo kiekvienos pareigybės apmokėjimo formas ir darbo užmokesčio dydžius, papildomo apmokėjimo skyrimo pagrindus ir tvarką.

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką galite rasti čia pdf

Nuotolinio darbo tvarkos aprašą galite rasti čia pdf

_______________________________

Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taip pat pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir duomenų apsaugos technines bei organizacines priemones Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijoje (toliau – Gimnazija).

Asmens duomenų tvarkymo taisykles galite rasti čia 

_______________________________

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių tikslas – reglamentuoti mokinių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, pagrindines mokinių asmens duomenų tvarkymo, mokinių, kurių amžius daugiau kaip 16 metų, ir mokinių, kurių amžius iki 16 metų, tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų), teisių įgyvendinimo ir duomenų apsaugos technines bei organizacines priemones Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijoje (toliau – Gimnazija).

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisykles galite rasti čia pdf

_______________________________

2018- 2019  mokslo metų veiklos programa pdf

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas pdf

Save

Save

Comments are closed.